ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินโครงการ

ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

ยกระดับการเรียนรู้ฯ โรงเรียนขนาดเล็ก
และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

พัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ

ยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูส่ความเป็นเลิศ

การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษฯ สำหรับศตวรรษที่ 21

การยกระดับคุณภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิศวกรสังคม

ยกระดับทักษะด้านดิจิทัล

พัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่.

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงการจัดหาทรัพยากรเสริมสร้างการอ่าน

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.1  โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกจากกะลามะพร้าว บ้านน้ำอับ

1.2 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานย้อมสีธรรมชาติจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

1.3 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าทอท้องถิ่นพิษณุโลก

1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมี่กรอบวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่เทียบ

1.5 การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตระกร้าจากเชือกกล้วย ตำบลดงประคำ

1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์   จักสานเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

1.7 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ให้กับชุมชนตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

1.8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ดำเซิงหวาย

1.9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรในท้องถิ่นกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านหนองหม้อแกง จังหวัดพิษณุโลก

1.10 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร ของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (สัปปะรด )ตำบลบ้านแยง อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก

1.11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดสามรส หมู่ที่ 6 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

1.12 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าช้าง

1.13 โครงการบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในเขตพื้นที่ จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทัย

1.14 โครงการพัฒนานวัตกรรมเครื่องขึ้นรูปสำหรับผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเตาไห จังหวัดพิษณุโลก

1.15 โครงการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุโขทัย

1.16 โครงการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน ด้วยการสร้างระบบและกลไกศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสุโขทัย

1.17 โครงการเพิ่มมูลค่าด้วยการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ตลาด พัฒนาศูนย์แหล่งเรียนรู้ และจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสุโขทัย

1.18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ดอกไม้จากดินไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

1.19 การบริหารจัดการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพิษณุโลก

1.20 การส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดพิษณุโลก    

2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

2.2 โครงการการเพิ่มศักยภาพรายได้ครัวเรือนด้วยการส่งเสริมการสร้างรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของคนในท้องถิ่น ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

2.4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

2.5 บูรณาการเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสังคมเข้มแข็งทางด้วยสหวิชาการหลากหลายมิติแก้ไขปัญหาความยากจนในเขตพื้นที่ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

2.6 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

2.7 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

3.1 โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (จังหวัดพิษณุโลก)

3.2 โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (จังหวัดสุโขทัย)

3.3 การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผล โครงการการส่งเสริม ความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์เป็นประมุข (สุโขทัย)

3.4 การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผล โครงการการส่งเสริม ความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์เป็นประมุข (จังหวัดพิษณุโลก)

4.1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ระยะที่ 1

4.2 โครงการสร้างสมรรถนะภาคเครือข่ายการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยการจัดทำการพัฒนา (ชุมชนต้นแบบ) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

4.3 โครงการชุมชนพึ่งพาตนเองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน(ชุมชนบ้านราวต้นจันทร์และชุมชนบ้านวังหาด)

4.4 โครงการพัฒนาตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แบบบูรณาการนำร่อง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนต้นแบบ

4.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลดินทอง อำเภอวังทอง และตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

4.6 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการนำร่อง บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 2

4.7 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

4.8 โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบบูรณาการนำร่อง เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น (ตำบลไผ่ขอดอน) 2564

4.9 โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบบูรณาการนำร่อง เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น (ตำบลศรีภิรมย์) 2564

4.10 พัฒนาชุมชนตำบลจอมทองให้เป็นชุมชนต้นแบบเข้มแข็งบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.11 การพัฒนาตำบลแบบูรณาการนำร่อง เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ

4.12 โครงการพัฒนาลวดลายผ้าทอมือจากสีย้อมธรรมชาติ เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ และจัดทำแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ด้านมรดกภูมิปัญญาผ้าทอมือชุมชนบ้านกร่าง

4.13 โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนบ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

4.14 ชุดโครงการการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีจากธรรมชาติของชุมชนตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อยกระดับวิถีชีวิตและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

5.1 การส่งเสริมสัมฤทธิผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) สำหรับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

5.2 โครงการสร้างเครือข่ายและบันทึกความร่วมมือส่งเสริมทักษะอ่านออกเขียนได้

5.3 โครงการสร้างเครือข่ายและบันทึกความร่วมมือส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้

5.4 โครงการสร้างเครือข่ายและบันทึกความร่วมมือส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้

5.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรและเครื่องมือวัดระดับความสามารถการอ่านออกเขียนได้

5.6 โครงการวัดระดับความสามารถการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก

5.7 โครงการ Coaching and Mentoring บนฐานการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก

5.8 โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวและปัญญาประดิษฐ์

5.9 โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ด้วยสื่อนิทานสร้างสรรค์

5.10 โครงการแก้ไขปัญหาผู้เรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

7.1 โครงการยกระดับผลิตและพัฒนาศักยภาพครู

8.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกชั้นปีในแต่ละสาขาวิชา

8.2 โครงการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

8.3 โครงการอบรมพัฒนาให้ความรู้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย(ปี3) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับทดสอบ TOEIC

8.4 โครงการพัฒนาแบบทดสอบภาษาอังกฤษ

8.5 โครงการจัดทดสอบ ระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกชั้นปี

8.6 โครงการสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบ TOEIC ต่อการนำไปใช้ประโยชน์ของนักศึกษา

8.7 โครงการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มภาษาอังกฤษให้เชื่อมโยงมาตรฐานการสอบ CEFR

8.8 พัฒนาบทเรียนออนไลน์ ในการติวข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับทดสอบ TOEIC

8.9 โครงการบริหารกำกับติดตามผลการดำเนินงาน

9.1 โครงการพัฒนาระบบสหกิจศึกษา

9.2 โครงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)

9.3 โครงการยกระดับคุณภาพผู้สอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ

9.4 โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ

9.5 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

9.6 โครงการอนุรักษ์สืบสานและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

9.7 โครงการสืบค้นความเป็นมาและสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

10.1 พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการวิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านกร่าง อ. เมือง จ. พิษณุโลก

10.2 พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการวิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนชุมชนบ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

10.3 นิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินโครงการ วิศวกรสังคม

10.4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างเครือข่ายวิศวกรสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

11.1 โครงการบริหารจัดการ

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562