เกี่ยวกับเรา

กองนโยบายและแผนแบ่งงานออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และกลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
โดยมีทำเนียบผู้บริหารสำนักวางแผนและพัฒนา ตั้งแต่ 2518 – ปัจจุบัน ดังนี้

1. ดร. สว่าง ภู่พัฒน์วิบูล
2. ผศ. อัจฉรา นุชภักดี
3. ผศ. พวงทอง ไสยวรรณ์
4. ผศ. จุมพต ขำวิระ
5. ผศ. จุมพต ขำวิระ
6. นางเอมอร กมลวรเดช
หัวหน้าแผนกแผนงานและประเมินผล – พ.ค. 34
ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา มิ.ย. 34 – ก.ย. 40
ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา ต.ค. 39 – เม.ย. 40
ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา พ.ค. 40 – เม.ย. 44
ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา พ.ค. 44 – ก.ย. 45
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ต.ค. 45 – ปัจจุบัน