ประกาศที่ผ่านจากมติคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ

ประชุมครั้งที่ 30 (2/2565) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565

ระเบียบวาระการประชุม/หนังสือ