การประชุมคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 17 (2/2564)

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร. นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธาน ร่วมประชุมกับคณะกรรมการในครั้งนี้