โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือการวิจัย

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือการวิจัย เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ท210 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคารทีปวิชญ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกองนโยบายและแผนขอขอบคุณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ และ รศ.ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ ที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 29 คน เป้าหมายต่อไปของผู้วิจัย ส่งงานวิจัยทั้ง 5 บท (ร่างฉบับสมบูรณ์) จำนวน 3 ชุดให้กองนโยบายและแผน ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564