โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2565 – 2569 (กิจกรรมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดเป้าประสงค์)

✍️โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2565 – 2569 (กิจกรรมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดเป้าประสงค์)
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้อง คอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว
โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวเปิดพิธีในวันนี้
พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมในวันนี้อีกด้วย กองนโยบายและแผนขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ฯ ในวันนี้ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยของพวกเราต่อไป 🙏🏻