ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการดำเนินงานและการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกภาคส่วนของจังหวัดสุโขทัย ใน โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทย (อว.ส่วนหน้า สุโขทัย)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13:30 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการดำเนินงานและการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกภาคส่วนของจังหวัดสุโขทัย
ใน โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทย (อว.ส่วนหน้า สุโขทัย)
มรพส.ดำเนินการร่วมกับจังหวัดสุโขทัย มีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว
ณ ห้องประชุมอรอนงค์ โรงแรมเรือนไทย อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย