ประชุมคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุน การพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุม ท 210 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุน การพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน พื้นที่จังหวัดสุโขทัย (เฉพาะคณะทำงานผู้ปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า)
โดยมีท่าน รศ.ดร. นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เข้าร่วมประชุมผ่านออนไลน์ (Zoom) และนำโดยท่าน ผศ.ดร. พรชัย ปานทุ่ง