ประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อประกอบรายงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 12.00 ณ ห้องประชุม conference room
ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อประกอบรายงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดำเนินรายงานผลการติดตามชุดโครงการต่างๆ จำนวน 77 ชุดโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนจะดำเนินการท่านเข้าร่วม Google Calendar ชื่อว่า “ปฏิทินการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2564” ตาม E-mail ที่ท่านได้แจ้งไว้และขอให้ท่านกรอกข้อมูลโครงการลงใน Google calendar
ได้ตั้งแต่วันที่ 7-9 เมษายน พ.ศ. 2564 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
9252 มยุรี กมลวรเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
9254 พณิดา แก้วครอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ