การประชุมเรื่อง การบริหารงบประมาณรายการขั้นต่ำของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผศ.ดร. ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ร่วมประชุมเรื่อง การบริหารงบประมาณรายการขั้นต่ำของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กับผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณของรายการและวงเงินรายการขั้นต่ำดังกล่าวมีประสิทธิภาพ