การประชุมเตรียมการในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์นโยบายและเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ในระยะ 5 ปี 10 ปีและ 15 ปี)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564เวลา 13.00 น – 16.30 น. กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมเตรียมการในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์นโยบายและเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ในระยะ 5 ปี 10 ปีและ 15 ปี) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2564 นี้ ณ โรงแรม วังจันทน์ ริเวอร์วิว โดยมีท่าน รศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้