การประชุมสรุปข้อมูลจากการวิพากษ์ นโยบายและเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การประชุมสรุปข้อมูลจากการวิพากษ์ นโยบายและเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม ท.210 ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ นำโดยท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้