การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ
ณ ห้องประชุม Meeting Room 3 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เพื่อแจ้งผล

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้