การประชุมคณะกรรมการจัดทำคำของบประมาณระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับภาค ครั้งที่ 1(1/2564)

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด
และกล่าวต้อนรับวิทยากรท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รออธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
ซึ่งท่านวิทยากรได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการและแนวทางจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ และกรอบการพัฒนาระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับภาคขอบคุณภาพจาก งานเลขานุการผู้บริหาร มรภ.พิบูลสงคราม