การประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 21 (5/2563)

การประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 21 (5/2563)
ณ ห้องประชุม ท 210 ชั้น 2 อาคารทีปวิญช์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
โดยมีท่าน ผศ.ดร. ชุมพล เสมาขันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกรรมการในครั้งนี้