การประชุมการชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนความต้องการงบประมาณลงทุนของหน่วยงาน/คณะ (ระยะ 5 ปี)ปีงบประมาณพ.ศ 2565 – 2566 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณพ.ศ.2566)

การประชุมการชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนความต้องการงบประมาณลงทุนของหน่วยงาน/คณะ (ระยะ 5 ปี)
ปีงบประมาณพ.ศ 2565 – 2566 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณพ.ศ.2566)
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา13:30 น.โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มรพส.ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรพส.ส่วนทะเลแก้ว

ขอบคุณภาพจาก @งานเลขานุการผู้บริหาร ในภาพ.พิบูลสงคราม