การประชุม จัดทำการบริหารงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 และแนวทางปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ท 210 อาคารทีปวิญช์ กองนโยบายและแผนได้จัดประชุม
จัดทำการบริหารงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 และแนวทางปี พ.ศ. 2565
โดยมีท่าน ผศ. ดร. ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นธานในการประชุม ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ