รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาช่องทางการตลาด U-martket

  • โครงการพัฒนาระบบช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ผ่านตลาด U-Market 3 ช่องทาง (พัสกร ลี้วิศิษฎ์พัฒนา – คณะวิทยาการจัดการ)

  รายงานผลการดำเนินงาน

  One-page