ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่เกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง   

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันอาทิตย์ที่ 22  พฤษภาคม 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม  PIBUL 301 อาคารพิบูลวิชญ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

และผ่านระบบ   (Zoom Meeting)