ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต

🗓 วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.กองนโยบายและแผน โดยงานงบประมาณ จัดประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานที่ประชุม นางเอมอร กมลวรเดช รองประธาน ฯ ผู้เข้าร่วมประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะทำงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต📝โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต ข้อมูลพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่แท้จริงทั้งนี้ คณะทำงานมีข้อสรุปโดยมอบหมายให้ อาจารย์ดร.ภัทรศิริ กุนเดชา ประธานหลักสูตรบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับอาจารย์ภายในหลักสูตรจัดทำงานวิจัยการวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้ดำเนินการร่างข้อเสนอโครงการ (TOR) เสนอคณะทำงานฯ อีกครั้งภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2565 📚ณ ห้องประชุม ท.210 อาคารทีปวิชญ์ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์zoom