แจ้งการปรับ เปลี่ยนแปลง การรายงานผลงาน/ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และงบประมาณที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี

📣📣แจ้งการปรับ เปลี่ยนแปลง การรายงานผลงาน/ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และงบประมาณที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี

📕กองนโยบายและแผน ขอให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอทบทวน/เปลี่ยนแปลงงาน / โครงการให้ดำเนินการขออนุมัติต่ออธิการบดี โดยใช้แบบฟอร์ม ปป. พร้อมแนบเอกสาร ปป.01-ปป.03 ประกอบการพิจารณา

⚠️โปรดดำเนินการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2565

✅สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ >> https://bit.ly/3tZhv9i