งานประชาพิจารณ์ ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569

📆วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์2565

กองนโยบายและแผนดำเนินการจัดงานประชาพิจารณ์ ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook live และ zoom โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ระดมความคิดเห็น ในประเด็นวิสัยทัศน์และพันธกิจ และมิติการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้

มิติที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต

มิติที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ในยุคดิจิทัล

มิติที่ 3 ยกระดับผู้ประกอบการและคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น

มิติที่ 4 ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย หารือและระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาทั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมแสดงฟังความคิดเห็นทั้งจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย

ณ ห้องประชุม ท.209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม