ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 2 (1/2565)

📆วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 9.30- 13.00 น.

🖋กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 2 (1/2565)

👤 ประธานที่ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 👨‍🏫 อาจารย์ ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 👨‍🏫 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 👩 นางเอมอร กมลวรเดช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 👩‍🦰นางสาวนิภา ชื่นทองมอญ หัวหน้างานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก

▶️ประธานฯและคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณารายงานประเมินคุณภาพภายนอก ที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้จัดทำขึ้นมา เและทางหน่วยงานจะนำไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของประธานและคณะกรรมการ เพื่อจะนำมารายงานผลกันอีกครั้งในวันที่ 25 มกราคม 2565

💕กองนโยบายและแผนขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบในครั้งนี้ร่วมกันจัดทำรายงานและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินภายนอกของทางมหาวิทยาลัย🙏🙏 โดยกำหนดการส่งรายงานประเมินตนเองครั้งที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2565 ก่อนเที่ยงวันค่ะ💕

🏙 ณ ห้องประชุม ท.210 อาคารทีปวิชญ์ และผ่านระบบ Zoom Meeting