การประชุมเรื่อง การบริหารงบประมาณรายการขั้นต่ำของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผศ.ดร. ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมประชุมเรื่อง การบริหารงบประมาณรายการขั้นต่ำของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณของรายการและวงเงินรายการขั้นต่ำดังกล่าวมีประสิทธิภาพ

Read more

การประชุมสรุปข้อมูลจากการวิพากษ์ นโยบายและเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การประชุมสรุปข้อมูลจากการวิพากษ์ นโยบายและเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ท.210 ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ นำโดยท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ

Read more

การประชุมคณะกรรมการจัดทำคำของบประมาณระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับภาค ครั้งที่ 1(1/2564)

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์

Read more

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 2564 ครั้งที่ 1 (1/2564) แบบออนไลน์ (Zoom)

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 2564 ครั้งที่ 1 (1/2564)วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยจะประชุมหารือแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ฯ 2564ข้อมูลเพิ่มเติม กองนโยบายและแผนจะดำเนินจัดส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะ

Read more

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร แบบออนไลน์ (zoom)

วันนี้ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.56 น. ผศ.ดร.ชุมพลเสมาขันธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร แบบออนไลน์ (zoom) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เสร็จสิ้นเวลา 20.15 น. และจะมีการชี้แจงครั้งที่

Read more

การประชุมการชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนความต้องการงบประมาณลงทุนของหน่วยงาน/คณะ (ระยะ 5 ปี)ปีงบประมาณพ.ศ 2565 – 2566 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณพ.ศ.2566)

การประชุมการชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนความต้องการงบประมาณลงทุนของหน่วยงาน/คณะ (ระยะ 5 ปี) ปีงบประมาณพ.ศ 2565 – 2566 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณพ.ศ.2566)วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา13:30 น.โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มรพส.ณ ห้องประชุมชั้น

Read more

การประชุม จัดทำการบริหารงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 และแนวทางปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ท 210 อาคารทีปวิญช์ กองนโยบายและแผนได้จัดประชุม จัดทำการบริหารงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 และแนวทางปี พ.ศ.

Read more

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ เฉพาะผู้รับผิดชอบโครงการหลัก (PM – Project Manager) ของทุกโครงการ

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ เฉพาะผู้รับผิดชอบโครงการหลัก (PM – Project Manager) ของทุกโครงการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม

Read more

การประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 24 (3/2564)

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 256 เวลา 9:00 น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร /ผู้ทรงคุณวุฒิ/และคณะกรรมการฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 24 (3/2564) ณ ห้องประชุมชั้น

Read more

การประชุมคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 17 (2/2564)

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร. นิวัตร พัฒนะ

Read more