ประชุมเพื่อหารือการรับประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ในด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.30-16.30 น. กองนโยบายและแผนจัดประชุมเพื่อหารือการรับประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ในด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็นไปตามเกณฑ์และบรรลุผลตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด ณ ห้องประชุม ท.309 อาคารทีปวิชญ์ และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (zoom meeting)

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 (1/2565)

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30-15.30 กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 (1/2565) ณ ห้องประชุม ท.309 อาคารทีปวิชญ์และประชุมผ่านระบบออนไลน์ zoom

Read more

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 (1/2565)

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น. กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 (1/2565) ณ ห้องประชุม ท.210 และประชุมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom

Read more

ประชุมการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. กองนโยบายและแผนจัดประชุมการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและความพร้อมของรายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และดำเนินการส่งรายการดังกล่าวให้กับทางสำนักงบประมาณ ณ ห้องประชุม ท.308 อาคารทีปวิชญ์

Read more

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น.กองนโยบายและแผนจัดร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read more

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2565 – 2569 (กิจกรรมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดเป้าประสงค์)

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2565 – 2569 (กิจกรรมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดเป้าประสงค์)วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้อง คอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว

Read more

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการดำเนินงานและการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกภาคส่วนของจังหวัดสุโขทัย ใน โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทย (อว.ส่วนหน้า สุโขทัย)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13:30 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการดำเนินงานและการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกภาคส่วนของจังหวัดสุโขทัยใน โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทย (อว.ส่วนหน้า สุโขทัย)

Read more

ประชุมคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุน การพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุม ท 210 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุน การพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อประกอบรายงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 12.00 ณ ห้องประชุม conference room ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อประกอบรายงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดำเนินรายงานผลการติดตามชุดโครงการต่างๆ

Read more

การประชุมเรื่อง การบริหารงบประมาณรายการขั้นต่ำของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผศ.ดร. ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมประชุมเรื่อง การบริหารงบประมาณรายการขั้นต่ำของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณของรายการและวงเงินรายการขั้นต่ำดังกล่าวมีประสิทธิภาพ

Read more