กองนโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคม เพื่อต้อนรับอธิการบดีและผู้แทนอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ในการเข้าร่วมประชุม “ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กองนโยบายและแผน ดำเนินปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคม เพื่อต้อนรับอธิการบดีและผู้แทนอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ในการเข้าร่วมประชุม “ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)” ณ หอสมุดอิเล็คทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

Read more

โครงการ “วันราชภัฏ” ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.50 น.นางเอมอร กมลวรเดช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการ “วันราชภัฏ” ประจำปี พ.ศ.2565ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่ม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

Read more

งานประชาพิจารณ์ ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์2565 กองนโยบายและแผนดำเนินการจัดงานประชาพิจารณ์ ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook live และ zoom โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา มรพส. 2565-2569

#มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอเชิญ ผู้บริหาร , คณาจารย์ , เจ้าหน้าที่ , พิบูลสงครามร่วมประชาพิจารณ์ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา มรพส. 2565-2569ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม ท.209 อาคารทีปวิชญ์

Read more

ประชุมเตรียมงานประชาพิจารณ์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ปี 2565-2569

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 9.30-12.00 กองนโยบายและแผนจัดประชุมเตรียมงานประชาพิจารณ์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ปี 2565-2569 โดยประธานที่ประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ รองประธาน นางเอมอร กมลวรเดช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และคณะกรรมการคณะกรรมการจัดทำการประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ.2565-2569)

Read more

กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก ครั้งที่ 4(3/2565)

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 9.30-12.30 น. กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก ครั้งที่ 4(3/2565) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานกรรมการ นางเอมอร กมลวรเดช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รองประธานกรรมการ และนางสาวนิภา

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2565-2569

วันที่ 26 มกราคม 2565เวลา 9.30-12.00 น. กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2565-2569 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ เป็นประธานกรรมการฯ ที่ประชุมเตรียมการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก ครั้งที่ 3(2/2565)

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 15.00-18.00 น. กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก ครั้งที่ 3(2/2565) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยนางเอมอร กมลวรเดช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางสาวนิภา ชื่นทองมอญ

Read more

การประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินรายได้ ครั้งที่ 2 (1/2565)

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13:30 น. มหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินรายได้ ครั้งที่ 2 (1/2565) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้อำนวยการกองต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 2 (1/2565)

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 9.30- 13.00 น. กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 2 (1/2565) ประธานที่ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาจารย์ ดร.อดุลย์

Read more