ข้อกำหนดและขอบเขตงานโครงการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานเพื่อสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่เกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันอาทิตย์ที่ 22  พฤษภาคม 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สะท้อนความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2565 – 2569

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. กองนโยบายและแผนโดยงานยุทธศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สะท้อนความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2565 – 2569 เชื่อมโยงเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 มีวิสัยทัศน์คือ “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม” โดยที่ประชุมได้แบ่งกลุ่มเพื่อร่วมจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ มิติการพัฒนาที่ 1

Read more

วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 คือ “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม”

วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 คือ “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม” โดยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ.2565 – 2569 ที่จะสอดรับกันตามแผนผังความเชื่อมโยง (ดังภาพ)

Read more

แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอความร่วมมือจากผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยสามารถกรอกผ่านทางเว็บไซต์ >> http://employed.psru.ac.th

Read more

ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.กองนโยบายและแผน โดยงานงบประมาณ จัดประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานที่ประชุม นางเอมอร กมลวรเดช รองประธาน ฯ ผู้เข้าร่วมประชุม

Read more

แจ้งการปรับ เปลี่ยนแปลง การรายงานผลงาน/ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และงบประมาณที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี

แจ้งการปรับ เปลี่ยนแปลง การรายงานผลงาน/ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และงบประมาณที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี กองนโยบายและแผน ขอให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอทบทวน/เปลี่ยนแปลงงาน / โครงการให้ดำเนินการขออนุมัติต่ออธิการบดี โดยใช้แบบฟอร์ม ปป. พร้อมแนบเอกสาร ปป.01-ปป.03 ประกอบการพิจารณา โปรดดำเนินการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30

Read more

กองนโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคม เพื่อต้อนรับอธิการบดีและผู้แทนอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ในการเข้าร่วมประชุม “ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กองนโยบายและแผน ดำเนินปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคม เพื่อต้อนรับอธิการบดีและผู้แทนอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ในการเข้าร่วมประชุม “ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)” ณ หอสมุดอิเล็คทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

Read more