Category ข่าวสาร /ประชาสัมพันธ์

ข้อกำหนดและขอบเขตงานโครงการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานเพื่อสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่เกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพ…

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สะท้อนความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2565 – 2569

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00-…

วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 คือ “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม”

วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงค…

แจ้งการปรับ เปลี่ยนแปลง การรายงานผลงาน/ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และงบประมาณที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี

แจ้งการปรับ เปลี่ยนแปลง การรายงานผลงาน/…