การประชุมเตรียมการในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์นโยบายและเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ในระยะ 5 ปี 10 ปีและ 15 ปี)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564เวลา 13.00 น – 16.30 น. กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมเตรียมการในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์นโยบายและเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ในระยะ 5 ปี 10 ปีและ 15 ปี) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2

Read more

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564การประชุมเพื่อหารือแนวทางติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ เฉพาะผู้รับผิดชอบโครงการหลัก (PM-Project Manager)ณ ห้องประชุม ท210 (ชั้น 2)

Read more

การประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 22 (1/2564)

การประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 22 (1/2564) วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ท 308 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์

Read more

ประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า ของกระทรวง อว.

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี และ รศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า ของกระทรวง อว. ที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้การสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยประสานงานนำงานด้านอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผนวกกับศักยภาพของจังหวัดสุโขทัย และรับประเด็นปัญหาของจังหวัด เพื่อประสานหน่วยงานต่างๆในการแก้ไขปัญหาต่อไป

Read more

การวิพากษ์งานวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การวิพากษ์งานวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(กิจกรรมการวิพากษ์/เสนอแนะงานวิจัย เค้าโครงงานวิจัย 3 บท)วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ท308 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี อาคารทีปวิชญ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกองนโยบายและแผนขอขอบคุณ

Read more

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ ณ ห้องประชุม Meeting Room 3 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อแจ้งผล การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ

Read more

การประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 21 (5/2563)

การประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 21 (5/2563) ณ ห้องประชุม ท 210 ชั้น 2 อาคารทีปวิญช์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. –

Read more

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 23 – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานตลอดระยะเวลา 3 วันที่ผ่านมา และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การต้อนรับทีมคณะกรรมการเป็นอย่างดีค่ะ ขอบคุณค่ะ

Read more