การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประชุมเพื่อหารือแนวทางติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ เฉพาะผู้รับผิดชอบโครงการหลัก (PM-Project Manager)
ณ ห้องประชุม ท210 (ชั้น 2) สำนักงานอธิการบดี อาคารทีปวิญช์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *