การวิพากษ์งานวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การวิพากษ์งานวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(กิจกรรมการวิพากษ์/เสนอแนะงานวิจัย เค้าโครงงานวิจัย 3 บท)วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ท308 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี อาคารทีปวิชญ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกองนโยบายและแผนขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ และ รศ.ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ ที่ให้ข้อเสนอแนะการวิพากษ์งานวิจัยสถาบัน(เค้าโครงการวิจัย) ของบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 23 เรื่อง เป้าหมายต่อไปของผู้วิจัย ส่งงานวิจัยทั้ง 5 บท (ร่างฉบับสมบูรณ์) จำนวน 3 ชุดให้กองนโยบายและแผน ในวันที่ 30 พ.ค. 64 นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *