ประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า ของกระทรวง อว.

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี และ รศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า ของกระทรวง อว. ที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้การสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยประสานงานนำงานด้านอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผนวกกับศักยภาพของจังหวัดสุโขทัย และรับประเด็นปัญหาของจังหวัด เพื่อประสานหน่วยงานต่างๆในการแก้ไขปัญหาต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *