แผนความต้องการงบลงทุนของหน่วยงาน (รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

ดาวน์โหลด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *