ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบกันเงินเหลื่อมปี)

ดาวน์โหลด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *