ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (10)
S__11386882
previous arrow
next arrow
Shadow
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อว.ส่วนหน้า จ.สุโขทัย
โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิูลสงคราม
SDGs PSRU

ข่าวประชาสัมพันธ์กองนโยบายและแผน

อบรม AUN-QA และการขับเคลื่อน ม.กลุ่ม 2 แบบมุ่งเป้า

+++ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ AUN-QA และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการนำกรอบแนวคิดไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA และสร้างความเข้าใจในการพัฒนาระบบงานส่งเสริมและการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรสายวิชาการในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่ม…

ทบทวนแผนความต้องการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

“ทบวนแผนความต้องการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568”ขอให้หน่วยงานทบทวนแผนความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยจัดทำเป็นแผนความต้องการของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้จัดส่งให้กองนโยบายและแผน พร้อมส่งไฟล์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun.plan@psru.ac.th “ภายในวันศุกร์ที่ 15…

เอกสารเผยแพร่กองนโยบายและแผน

ปฎิทินกิจกรรมกองนโยบายและแผน

ลิงค์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

กระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
สำนักงบประมาณ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ

กองนโยบายและแผน

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่อยู่ 156 หมู่ 5 ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

E-mail : sarabun.plan@psru.ac.th

โทรศัพท์ : 055-267119 สายใน 9253