ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณทั้งหมด (แผ่นดินและรายได้) ไตรมาส1

 ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด (แผ่นดิน)

​ ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด (รายได้)

 

ศูนย์/สำนัก/กอง (แผ่นดิน)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะ (แผ่นดิน)

Relate

^