ปีงบประมาณ 2559

ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณ  วิชาชีพคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณ วิชาชีพคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

08 ธ.ค. 2560 0 91

ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณ วิชาชีพคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

การพัฒนาระบบแจ้งเตือนข่าวสารผ่านระบบ MQTT ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนข่าวสารผ่านระบบ MQTT ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

08 ธ.ค. 2560 0 150

การพัฒนาระบบแจ้งเตือนข่าวสารผ่านระบบ MQTT ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  และอัตลักษณ ของบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2558
การศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และอัตลักษณ ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2558

08 ธ.ค. 2560 0 93

การศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และอัตลักษณ ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2558

วิเคราะหสภาพการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ปการศึกษา 2554 - 2558
วิเคราะหสภาพการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ปการศึกษา 2554 - 2558

08 ธ.ค. 2560 0 94

วิเคราะหสภาพการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ปการศึกษา 2554 2558

รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์  ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

08 ธ.ค. 2560 0 89

รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

รายงานการวิเคราะหติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
รายงานการวิเคราะหติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ

08 ธ.ค. 2560 0 94

รายงานการวิเคราะหติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ

การศึกษานักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป.  (เสาร์ –อาทิตย์) และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
การศึกษานักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป. (เสาร์ –อาทิตย์) และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

07 ธ.ค. 2560 0 94

การศึกษานักศึกษาเต็มเวลา FTES ระดับปริญญาตรีภาค กศ ปป เสาร์ –อาทิตย์ และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

รายงานวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
รายงานวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

07 ธ.ค. 2560 0 91

รายงานวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ ศ 2558

การวิเคราะห์โรงเรียนที่มีสภาพความพร้อมตามเกณฑ์ของคุรุสภา ในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559
การวิเคราะห์โรงเรียนที่มีสภาพความพร้อมตามเกณฑ์ของคุรุสภา ในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559

07 ธ.ค. 2560 0 89

การวิเคราะห์โรงเรียนที่มีสภาพความพร้อมตามเกณฑ์ของคุรุสภา ในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559

การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการวิชาการ  โครงการอบรมกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของสาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการวิชาการ โครงการอบรมกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของสาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

07 ธ.ค. 2560 0 93

การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการวิชาการ โครงการอบรมกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของสาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณกองนโยบายและแผน จากระบบเบิกจ่ายงบประมาณ (GFMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558
การวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณกองนโยบายและแผน จากระบบเบิกจ่ายงบประมาณ (GFMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

07 ธ.ค. 2560 0 311

การวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณกองนโยบายและแผน จากระบบเบิกจ่ายงบประมาณ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2556 2558

การวิเคราะหการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การวิเคราะหการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

07 ธ.ค. 2560 0 109

การวิเคราะหการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายงานการวิเคราะหสภาพการศึกษาของนักศึกษาคงอยู คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป)  ประจําปการศึกษา 2554-2558
รายงานการวิเคราะหสภาพการศึกษาของนักศึกษาคงอยู คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ประจําปการศึกษา 2554-2558

07 ธ.ค. 2560 0 100

รายงานการวิเคราะหสภาพการศึกษาของนักศึกษาคงอยู คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ประจําปการศึกษา 2554 2558

การวิเคราะห์การจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2559
การวิเคราะห์การจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2559

07 ธ.ค. 2560 0 151

การวิเคราะห์การจัดการโครงการคัดแยกขยะ Waste Hero ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2559

^