งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ความคุ้มค่าของการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรพส.
ความคุ้มค่าของการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรพส.

17 ต.ค. 2559 0 72

ความคุ้มค่าของการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การศึกษาความพึงพอใจขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
การศึกษาความพึงพอใจขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

17 ต.ค. 2559 0 56

การศึกษาความพึงพอใจขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2554
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2554

17 ต.ค. 2559 0 45

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2554

การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ปีการศึกษา 2553 กรณีศึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ปีการศึกษา 2553 กรณีศึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

17 ต.ค. 2559 0 51

การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา FTES ปีการศึกษา 2553 กรณีศึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์ อาทิตย์

การรายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอนอาจารย์โดยใช้นักศึกษาเต็มเวลา
การรายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอนอาจารย์โดยใช้นักศึกษาเต็มเวลา

17 ต.ค. 2559 0 53

การรายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอนอาจารย์โดยใช้นักศึกษาเต็มเวลา FTES ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การรายงานการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การรายงานการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

17 ต.ค. 2559 0 61

การรายงานการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2554 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์

17 ต.ค. 2559 0 37

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

^