งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ความพึงพอใจผู้ที่เข้ารับการอบรมเสริมทักษะความรู้พื้นฐาน3 รายวิชา ในรายวิชาคอมพิวเตอร์
ความพึงพอใจผู้ที่เข้ารับการอบรมเสริมทักษะความรู้พื้นฐาน3 รายวิชา ในรายวิชาคอมพิวเตอร์

17 ต.ค. 2559 0 161

ความพึงพอใจผู้ที่เข้ารับการอบรมเสริมทักษะความรู้พื้นฐาน3 รายวิชา ในรายวิชาคอมพิวเตอร์

ปัจจัยส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการระดับคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปัจจัยส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการระดับคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

17 ต.ค. 2559 0 161

ปัจจัยส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการระดับคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

17 ต.ค. 2559 0 202

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส.
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส.

17 ต.ค. 2559 0 131

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การศึกษาแรงจูงใจและความพร้อมการผลิตผลงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
การศึกษาแรงจูงใจและความพร้อมการผลิตผลงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

17 ต.ค. 2559 0 171

การศึกษาแรงจูงใจและความพร้อมการผลิตผลงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มรพส.
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มรพส.

17 ต.ค. 2559 0 103

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร และกลไกการให้คาปรึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร และกลไกการให้คาปรึกษาของคณะวิทยาการจัดการ

17 ต.ค. 2559 0 97

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร และกลไกการให้คาปรึกษาของคณะวิทยาการจัดการ

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒธรรม
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒธรรม

17 ต.ค. 2559 0 99

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒธรรม

ความพึงพอใจองผู้ใช้บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ความพึงพอใจองผู้ใช้บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

17 ต.ค. 2559 0 96

ความพึงพอใจองผู้ใช้บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ประจาปีงบประมาณ พ ศ 2555

ความพึงพอใจของผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ต่อระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัย มรพส.
ความพึงพอใจของผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ต่อระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัย มรพส.

17 ต.ค. 2559 0 116

ความพึงพอใจของผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ต่อระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส.
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส.

17 ต.ค. 2559 0 146

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

^