แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ฉบับปรังปรุง 11 ตุลาคม 2561)
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ฉบับปรังปรุง 11 ตุลาคม 2561)

14 ส.ค. 2562 0 10

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ ศ 2560 2579 ฉบับปรังปรุง 11 ตุลาคม 2561

1
^