วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ประกาศ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

22 ม.ค. 2563 0 18

ประกาศ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการประเภท เอกสารประกอบการสอนฯ
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการประเภท เอกสารประกอบการสอนฯ

22 ม.ค. 2563 0 17

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการประเภท เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ และตำรา สำหรับคณาจารย์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

22 ม.ค. 2563 0 18

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

1
^