กองกลาง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษให้พนักงานขับรถกรณีเดินทางไปราชการ (วันเสาร์ - อาทิตย์)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษให้พนักงานขับรถกรณีเดินทางไปราชการ (วันเสาร์ - อาทิตย์)

12 มิ.ย. 2562 0 51

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษให้พนักงานขับรถกรณีเดินทางไปราชการ วันเสาร์ อาทิตย์

1
^