นโยบายและยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

03 เม.ย. 2561 0 455

ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี พ ศ 2560 2579

เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

17 มี.ค. 2560 0 395

เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561

เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

17 มี.ค. 2560 0 308

เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561

เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

17 มี.ค. 2560 0 366

เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561

เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

17 มี.ค. 2560 0 479

เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561

เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

17 มี.ค. 2560 0 447

เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561

หนังสือสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สรุปพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เรื่องการศึกษา
หนังสือสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สรุปพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เรื่องการศึกษา

17 มี.ค. 2560 0 282

หนังสือสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สรุปพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เรื่องการศึกษา

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569)
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569)

15 ก.พ. 2560 0 1,982

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ ศ 2560 2569 ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

1
^