รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

02 มี.ค. 2560 0 309

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2557

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

02 มี.ค. 2560 0 348

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 11 พ ศ 2555 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2558

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (มรพส.)
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (มรพส.)

22 พ.ย. 2559 0 351

รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ ศ 2559 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ ศ 2559 2564

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (สงป.)
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (สงป.)

22 พ.ย. 2559 0 310

ตารางสรุปตัวชี้วัด ความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : ภารกิจประจำ

1
^