คู่มือ

คู่มือ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คู่มือ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

08 ส.ค. 2561 0 330

คู่มือ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คู่มือรายละเอียดตีวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏฺบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 ของสำนักงานอธิการบดี
คู่มือรายละเอียดตีวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏฺบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 ของสำนักงานอธิการบดี

06 ก.ค. 2561 0 152

คู่มือรายละเอียดตีวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏฺบัติราชการประจำปี พ ศ 2561 ของสำนักงานอธิการบดี

คู่มือการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559
คู่มือการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559

15 พ.ย. 2559 0 386

คู่มือการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559

1
^