เอกสารประกอบการประชุม

แบบฟอร์ม สรุปโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี
แบบฟอร์ม สรุปโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี

05 ส.ค. 2560 0 339

แบบฟอร์ม สรุปโครงการสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 19 ตุลาคม 2559
เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 19 ตุลาคม 2559

19 ต.ค. 2559 0 603

โครงการอบรมผู้ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาร พ ศ 2559 ชี้แจงการจัดทำคำของบประมาณ ตามกรอบ Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ปีงบประมาณ พศ 2561 2565 แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561

1
^