คู่มือ

คู่มือรายละเอียดตีวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏฺบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 ของสำนักงานอธิการบดี
คู่มือรายละเอียดตีวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏฺบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 ของสำนักงานอธิการบดี

06 ก.ค. 2561 0 31

คู่มือรายละเอียดตีวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏฺบัติราชการประจำปี พ ศ 2561 ของสำนักงานอธิการบดี

คู่มือการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559
คู่มือการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559

15 พ.ย. 2559 0 267

คู่มือการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559

1
^