รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวมยุรี กมลวรเดช

กลุ่มบุคลากรกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

รายละเอียด

ที่อยู่156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โทรศัพท์9254

ที่อยู่อีเมล์koy_ma@hotmail.com

^