รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวพณิดา แก้วครอง

กลุ่มบุคลากรกลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

ที่อยู่156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์panidak.ray@gmail.com

^