รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางวรรณวลี ไตรธรรม

กลุ่มบุคลากรกลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

รายละเอียด

ที่อยู่156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โทรศัพท์9256

ที่อยู่อีเมล์wanvlee@hotmail.com

^