รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสุรชัย เกตุนิล

กลุ่มบุคลากรกลุ่มงานงบประมาณ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด

ที่อยู่156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โทรศัพท์9254

ที่อยู่อีเมล์c_mens69@hotmail.com

^